استاد عبد المجید ارفعی

arfaeeنخستین کسی که منشور کوروش را به زبان پارسی ترجمه کرده است دکتر ارفعی است.

در دیداری که با ایشان داشتم آلبوم گنج بادآورد را پیشکش کردم و خواستار شدم که با ایشان عکسی به یادگار داشته باشم و استاد نیز با فروتنی پذیرفتند.

چه خوب است بزرگان ایران زمین را بشناسیم…